Home

Laatst bijgewerkt 13 januari 2024

In december 2023 beëindigden zes leden van de GCR hun lidmaatschap van de cliëntenraad. Op de vergadering van 14 december 2023 bedankte wethouder Anna van Popering-Kalkman deze leden voor hun inzet in de afgelopen jaren. Met het uitbrengen van adviezen aan burgemeester en wethouders van Gouda droegen zij bij aan het versterken en verbeteren van het sociaal domein in de gemeente.

Afscheid namen: Carla Weller, Jon van Langeveld, Cora Boxma, Colette van der Wees, Paula de Waal en Adriaan Horrevorts.

In januari 2024 zullen twee nieuwe leden deel uit gaan maken van de GCR.

 

Welkom bij de Goudse Cliëntenraad (GCR)

Wat is de GCR?

De Goudse Cliëntenraad (GCR) is in 2015 door het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda ingesteld.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om cliënten die een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. De gemeente Gouda heeft daartoe de GCR ingesteld. De GCR geeft het college advies vanuit het gezichtspunt van de Goudse gebruikers die te maken krijgen met de uitvoering van dat beleid. De adviezen kunnen zowel gevraagd (door het college) als ongevraagd uitgebracht worden.

Een ongevraagd advies kan worden opgesteld wanneer de GCR signalen ontvangt die erop wijzen dat het beleid niet aan het doel beantwoordt. Een gevraagd advies wordt opgesteld als het college van Burgemeester en Wethouders nieuwe uitvoeringsregels opstelt, waarbij het college verplicht is om de GCR om advies te vragen.

Naast de Goudse cliëntenraad heeft de gemeente ook een adviesraad ingesteld die adviseert over nieuw te vormen beleid: de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) . De GCR kan ook advies uitbrengen over het beleid, maar dan loopt het advies via de GASD . Op de website van de GASD (www.gasd.nl) kunt u meer over het werk van de GASD lezen. In de Verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015 is de werkwijze van en de samenwerking tussen de GCR en de GASD vastgelegd.

In de GCR zitten cliënten of hun vertegenwoordigers. De GCR bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en ten hoogste veertien leden en tenminste zeven leden, die een afspiegeling zijn van cliënten die een beroep doen op de drie hier boven genoemde wetten.

De GCR zet adviesvragen van en adviezen aan de gemeente op deze website.

Waarvoor is de GCR?

De GCR behartigt de collectieve belangen van mensen die een beroep doen op ondersteuning of hulp van de gemeente Gouda . De raad gaat na of de uitvoering van het beleid het belang van de cliënt zo goed mogelijk dient. Zo vond de raad dat het parkeren voor mensen met een handicap in Gouda verbeterd kon worden en bracht daartoe een advies uit aan het college van Burgemeester en Wethouders. De GCR is de schakel tussen de Goudse burgers en het gemeentebestuur.

De raad gaat na wat goed gaat en wat beter kan. Daarvoor is het nodig dat zij op de hoogte blijft van de uitvoeringspraktijk van de Jeugdwet, Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De inbreng van cliënten is daarbij onmisbaar. Heeft u ideeën over verbetering van de uitvoering van beleid of loopt u (of een groep van cliënten) steeds tegen dezelfde problemen op, dan horen wij dat graag. Dat kan door contact met ons op te nemen (zie hoofdstuk contact op deze website).

Als u contact met ons opneemt, beoordelen wij of uw vraag of idee voor bespreking in de GCR in aanmerking komt. Wij willen graag weten of u uw vraag of idee al heeft voorgelegd aan de gemeente en wat daarop het antwoord was. En gaan na of uw punt door andere cliënten herkend wordt. De GCR komt daarom graag in contact met cliëntenraden van instellingen die zorg verlenen aan de Goudse burgers.

De GCR is geen klachtencommissie voor individuele gevallen.

Steun bij uw individuele hulpvraag

Mocht u behoefte hebben aan maatschappelijke ondersteuning dan kunt u in eerste instantie terecht bij het Sociaal Team in uw wijk. Ook kunt u zich (kosteloos) laten bijstaan door onafhankelijke cliëntondersteuners (OCO). Mensen  met een verstandelijke of lichamelijke beperking (en hun mantelzorgers) kunnen daarvoor terecht bij MEE Plus (0182 52 03 33), en mensen met psychische problemen (en hun mantelzorgers) kunnen terecht bij KernKracht (0182 – 549813, stip@kernkracht.nl). Onafhankelijk wil zeggen: onafhankelijk van de gemeente en onafhankelijk van de zorgaanbieders.

Vergaderdata in 2024

De GCR vergadert een keer per maand op een donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 (met uitzondering van de maanden juli en augustus). De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Als u een vergadering wilt bijwonen kunt u zich aanmelden via het contactformulier op deze website. De vergaderdata in 2024 zijn:

25 januari  29 februari  21 maart  25 april
 23 mei  In juni geen vergadering  4 juli Geen vergadering in augustus
 26 september 24 oktober  21 november  12 december