Home

Laatste nieuws (geplaatst 21 juli 2021)
In de periode april – juli 2021 bracht de GCR drie adviezen uit aan B&W van Gouda.

Parkeren bij het Huis van de Stad voor mensen met een beperking
Regionale aanbesteding hulpmiddelen
Een advies over buslijn 3 naar aanleiding van het Verkeerscirculatieplan

Deze adviezen zijn in te zien op de pagina Adviezen.

Welkom bij de Goudse Cliëntenraad (GCR)

Wat is de GCR?

De Goudse Cliëntenraad (GCR) is in 2015 door het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda ingesteld.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om cliënten die een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. De gemeente Gouda heeft daartoe de GCR ingesteld. De GCR geeft het college advies vanuit het gezichtspunt van de Goudse gebruikers die te maken krijgen met de uitvoering van dat beleid. De adviezen kunnen zowel gevraagd (door het college) als ongevraagd uitgebracht worden.

Een ongevraagd advies kan worden opgesteld wanneer de GCR signalen ontvangt die erop wijzen dat het beleid niet aan het doel beantwoordt. Een gevraagd advies wordt opgesteld als het college van Burgemeester en Wethouders nieuwe uitvoeringsregels opstelt, waarbij het college verplicht is om de GCR om advies te vragen.

Naast de Goudse cliëntenraad heeft de gemeente ook een adviesraad ingesteld die adviseert over nieuw te vormen beleid: de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) . De GCR kan ook advies uitbrengen over het beleid, maar dan loopt het advies via de GASD . Op de website van de GASD (www.gasd.nl) kunt u meer over het werk van de GASD lezen. In de Verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015 is de werkwijze van en de samenwerking tussen de GCR en de GASD vastgelegd.

In de GCR zitten cliënten of hun vertegenwoordigers. De GCR bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en ten hoogste  veertien leden, die een afspiegeling zijn van cliënten die een beroep doen op de drie hier boven genoemde wetten.

De GCR zet adviesvragen van en adviezen aan de gemeente op deze website.

Waarvoor is de GCR?

De GCR behartigt de collectieve belangen van mensen die een beroep doen op ondersteuning of hulp van de gemeente Gouda . De raad gaat na of de uitvoering van het beleid het belang van de cliënt zo goed mogelijk dient. Zo vond de raad dat het parkeren voor mensen met een handicap in Gouda verbeterd kon worden en bracht daartoe een advies uit aan het college van Burgemeester en Wethouders. De GCR is de schakel tussen de Goudse burgers en het gemeentebestuur.

De raad gaat na wat goed gaat en wat beter kan. Daarvoor is het nodig dat zij op de hoogte blijft van de uitvoeringspraktijk van de Jeugdwet, Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De inbreng van cliënten is daarbij onmisbaar. Heeft u ideeën over verbetering van de uitvoering van beleid of loopt u (of een groep van cliënten) steeds tegen dezelfde problemen op, dan horen wij dat graag. Dat kan door contact met ons op te nemen (zie hoofdstuk contact op deze website).

Waarvoor is de GCR niet?

De GCR is geen klachtencommissie voor individuele gevallen. Als u contact met ons opneemt, beoordelen wij of uw vraag of idee voor bespreking in de GCR in aanmerking komt. Een belangrijk criterium is of u uw vraag of idee al heeft voorgelegd aan de gemeente en  wat daarop het antwoord was. Ook gaan we na of uw punt door andere cliënten herkend wordt. De GCR komt daarom graag in contact met cliëntenraden van instellingen die zorg verlenen aan de Goudse burgers.

Steun bij uw individuele hulpvraag

Mocht u behoefte hebben aan maatschappelijke ondersteuning dan kunt u in eerste instantie terecht bij het Sociaal Team in uw wijk. Ook kunt u zich (kosteloos) laten bijstaan door onafhankelijke cliëntondersteuners. Mensen  met een verstandelijke of lichamelijke beperking (en hun mantelzorgers) kunnen daarvoor terecht bij MEE (tel. 088-3084924, joke.snel@meeplus.nl), en mensen met psychische problemen (en hun mantelzorgers) kunnen terecht bij KernKracht (0182 – 549813, stip@kernkracht.nl). Onafhankelijk wil zeggen: onafhankelijk van de gemeente en onafhankelijk van de zorgaanbieders.

Vergaderdata in 2021

De GCR vergadert een keer per maand op een donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 (met uitzondering van de maand augustus). De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Als u een vergadering wilt bijwonen kunt u zich aanmelden via het contactformulier op deze website. De vergaderdata in 2021 zijn:

21 januari 18 februari 18 maart 22 april
27 mei 24 juni 22 juli Geen vergadering in augustus
23 september 28 oktober 25 november 16 december