Actueel


Eerstkomende vergadering

De eerstkomende openbare vergadering van de GCR is donderdag 17 oktober 2019. Aanvang 10.30 in het Huis van de Stad. Zodra de agenda bekend is, wordt deze op de website geplaatst onder het tabblad Vergaderingen. Aanmelden kan via het tabblad Contacten.

Nieuwe voorzitter GCR en GASD

De heer Ton de Korte is de nieuwe voorzitter van de Goudse Cliëntenraad en de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD). Hij volgt mevrouw Huisman-Mak op die de afgelopen drie jaren beide raden heeft geleid. Burgemeester en Wethouders van Gouda hebben de heer De Korte met ingang van 15 april 2019 in deze functie benoemd.

De heer De Korte heeft in diverse werkkringen veel kennis opgedaan over de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Hij heeft onder andere sociale partners – vakbonden en werkgeversorganisaties in de zorg en bij de overheid- geadviseerd over zaken die het sociale domein betreffen.

De heer De Korte wil met de GCR en de GASD nauwlettend volgen of de burgers van Gouda die een beroep doen op ondersteuning door de gemeente een passend aanbod krijgen. Vragen die daarbij van belang zijn: ’Komt de samenwerking tussen mensen en organisaties op lokaal niveau voldoende tot stand?’ ‘Lukt het om goed samen te werken met omliggende regio’s?  ‘Zijn we in staat om vraagstukken op verschillende terreinen – wonen, werken, gezondheid, onderwijs, schulden – in samenhang efficiënt op te pakken?

Afscheid voorzitter

Na 3 ½ jaar als voorzitter van de Goudse adviesraad sociaal domein en de Goudse cliëntenraad nam Anke Huisman-Mak op 21 februari 2019 afscheid. In de afgelopen jaren wist zij beide raden op te bouwen tot twee stevige en waardevolle raden die het college van Gouda op tal van onderwerpen binnen (en deels ook op de rand van) het sociale domein advies hebben gegeven. Zij had een duidelijke visie op de functie van beide raden. Bij de adviesvorming betrokken de raden vaak veel partijen en organisaties uit de stad, wat bijdroeg aan een beter en breder gedragen beleid van de gemeente Gouda.

Advies onafhankelijke cliëntondersteuning

De GCR en de GASD ontvingen in de loop van 2018 signalen van hulpvragers en belangenbehartigende organisaties dat in Gouda de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) nog niet functioneert zoals de bedoeling is. De GCR heeft daarop samen met de GASD nader gesprekken gevoerd met organisaties en cliënten. In november 2018 hebben de GCR en de GASD Burgemeester en Wethouders geadviseerd om een Goudse visie te ontwikkelen op Onafhankelijke Cliënten Ondersteuning (OCO) en om samen met ervaringsdeskundigen en met de organisaties die in Gouda OCO kunnen aanbieden een “Gouds model” te ontwikkelen voor de vormgeving van de onafhankelijke cliëntondersteuning. Van groot belang zijn daarbij: onafhankelijkheid zowel van aanbieders als van de gemeente en beschikbaarheid voor het hele spectrum van kwetsbare groepen.

Het advies vindt u op de webpagina Adviezen

Advies Rotterdampas

De GCR ontving in 2018 signalen dat het activiteitenaanbod van de Rotterdampas onvoldoende voorziet in de noden en wensen van voormalige gebruikers van de Geld Terug Regeling (GTR). De GCR adviseerde Burgemeester en Wethouders om een beter passend aanbod te ontwikkelen en de mogelijkheden van de pas uit te breiden voor ouderen en chronisch zieken met een laag inkomen.

Het advies is in te zien op de webpagina Adviezen