Privacyverklaring

Versie 2.0 – 15 juni 2018

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is.

OVER ONS

De website https://goudseclientenraad.nl/ wordt beheerd door Goudse Cliëntenraad (GCR). De Goudse Cliëntenraad (GCR) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Onze gegevens zijn:
Goudse Cliëntenraad
Postbus 265
2800 AG Gouda

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Wanneer u online ons contactformulier invult zal aan u gevraagd worden om enkele gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?

De door u verstrekte gegevens gebruiken wij uitsluitend om te antwoorden op een bericht dat u aan ons hebt gestuurd via het contactformulier op onze site. Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om contact met u te kunnen opnemen.

Door gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemd doel te gebruiken. Wij verwerken uw gegevens volgens de richtlijnen van de AVG.

MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server van de volgende hostingpartij: Webfaction gevestigd in Nederland.

Als u algemene vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens en de privacy-richtlijn AVG dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens (klik hier) meer informatie vinden.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

COOKIES

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waarmee u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar onze website worden teruggestuurd als u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

GOOGLE ANALYTICS

Omdat we het gebruik van onze website willen optimaliseren willen we graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Via de website Google Analytics worden er analytische cookies van Google geplaatst. Wij ‘anonimiseren’ het IP-adres van onze gebruikers door het laatste octet van het IPadres te maskeren. Het delen van gegevens met Google voor andere doeleinden dan
hierboven beschreven is uitgeschakeld. Tevens maken we geen gebruik van andere
Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN

Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

LINKS

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten de Goudse Cliëntenraad (GCR). Het kan zijn dat deze externe websites gebruikmaken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De door u via het contactformulier aan ons gestuurde gegevens worden zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 3 maanden verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

RECHTEN

U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Ons postadres is: Postbus 265;  2800AG Gouda.Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@goudseclientenraad.nl

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.