Adviezen

Adviesvraag

De GCR geeft gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Daarnaast geeft de GCR via de GASD advies over voorgenomen beleid. De GCR krijgt voor het uitbrengen van adviezen voldoende tijd, zodat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op het besluit dat het college van B & W neemt over beleid en uitvoering.

Adviezen 2023

Onderwerp Datum

Brief aan het college over de inzet van buurtvoorlichters

30/01/2023

Advies over de website van de gemeente Gouda

30/01/2023

Brief tegemoetkoming energielasten mensen met een beperking en chronisch zieken

10/01/2023

Adviezen 2022

Geen gevonden.

Adviezen 2021

Onderwerp Datum

Advies Goudse (wijk)eethuizen

17/12/2021

Buslijn 3

25/06/2021

Regionale aanbesteding hulpmiddelen (gevraagd advies)

14/05/2021

Parkeren bij het Huis van de Stad (ongevraagd advies)

23/04/2021

Adviezen 2020

Onderwerp Datum

Advies aanbesteding doelgroepenvervoer 2020

2/12/2020

Ombuigingen in het sociaal domein

22/10/2020

Uitbreiden Kindpakket naar scholieren van 18+ in het voortgezet onderwijs

2/10/2020

Brief inzake het meldpunt ‘vermoeden zorgfraude’

30/09/2020

Advies openbare toiletten

7/05/2020

Advies maaltijdverzorging

7/04/2020

Ontheffing verkeersregels (RVV) voor mensen met een mobiliteitsbeperking

30/03/2020

Briefadvies Groene Hart Hopper en Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden

26/03/2020

Adviezen 2019

Onderwerp Datum

Opnemen gesprekken

22/11/2019

Collectieve ziektekostenverzekering gemeente Gouda

22/11/2019

Adviezen 2018

Onderwerp Datum

Onafhankelijke Cliƫnt Ondersteuning

26/11/2018

Rotterdam pas

26/11/2018

Jeugdmatch

28/06/2018

Adviezen 2017

Onderwerp Datum

Advies aanbesteding CVV

12/12/2017

Ongevraagd advies Herindicatie bij wisseling aanbieder

12/12/2017

Ongevraagd advies Bijzondere Bijstand

17/11/2017

Regeling Maatschappelijke Ondersteuning, Limitatieve lijst en Parameters eigen bijdrage

30/10/2017

Ongevraagd advies uitvoering huisvestingsverordening

31/08/2017

Advies conceptbrief over de nieuwe richtlijnen van de Huisvestingsverordening

4/07/2017

Adviezen 2016

Onderwerp Datum

Hulp bij het huishouden

18/07/2016

Visietraject breed doelgroepenvervoer in Midden-Holland eventueel gevolgd door aanbestedingstraject en implementatie

1/06/2016

Transformatieagenda

12/03/2016

Parkeren voor gehandicapten in Gouda

12/03/2016

Armoedebeleid

3/03/2016