Sociaal Domein

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, Participatiewet en de  Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In deze drie wetten is vastgelegd welke taken de gemeente heeft op het gebied van zorg en welzijn, dit wordt ook wel het sociaal domein genoemd.

Waar houden de GASD en de GCR zich mee bezig? De GASD adviseert de gemeente Gouda hoe deze de zorg en ondersteuning aan haar burgers het best kan regelen. De GCR gaat na of de zorg en ondersteuning goed wordt uitgevoerd.

De taken die de gemeente in het sociale domein heeft, moeten voldoen aan de volgende wetten:

  1. Jeugdwet
  • Eigen kracht: het inschakelen, herstellen en versterken van het probleemoplossend vermogen van kinderen en jongeren, hun ouders en sociale omgeving;
  • Het bevorderen van de opvoedcapaciteiten van de ouders en de sociale omgeving;
  • Preventie en vroegsignalering;
  • Het tijdig bieden van de juiste hulp op maat;
  • Effectieve en efficiënte samenwerking rond gezinnen.
  1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische, psychische of psychosociale problemen. De ondersteuning is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor mensen met psychische of psychosociale problemen of voor mensen die bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld de thuissituatie hebben verlaten, voorzien gemeenten in de behoefte aan beschermd wonen en opvang.

  1. Participatiewet

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De wet is er om zoveel mogelijk mensen, met of zonder arbeidsbeperking, werk te laten vinden bij een gewone werkgever. Voor mensen met een arbeidsbeperking biedt de Participatiewet een steuntje in de rug.