Openbare vergaderingen van de GCR in 2021

De openbare vergaderingen van de GCR zijn vanwege de maatregelen rond de corona-pandemie voorlopig opgeschort. De GCR vergadert sinds april 2020 maandelijks via een web-vergadering (video vergadering). De GCR vergadert in 2021 op de volgende donderdagen.

21 januari   18 februari   18 maart   22 april   27 mei   24 juni   22 juli   augustus geen vergadering  23 september   28 oktober   25 november  16 december

Wilt u als toehoorder meeluisteren, meldt dit dan uiterlijk 2 dagen voor de vergadering via info@goudseclientenraad.nl

Advies aanbesteding doelgroepenvervoer 2020

Op 4 november 2020 heeft B&W van Gouda de GCR verzocht advies uit te brengen over de uitgangspunten voor het routegebonden en collectief vraagafhankelijk vervoer (RGV en CVV).

De GCR is van mening dat de mate waarin burgers met een beperking mee kunnen doen aan de samenleving sterk wordt bepaald door hun mobiliteit. Hoe kom ik bij vrienden en vriendinnen, mijn ouders, mijn kinderen of kleinkinderen, het theater, de bibliotheek, de sportclub of het zwembad? Om maar een paar gewone zaken te noemen. De kwaliteit en de uitvoering van het voor hen passende vervoer is daarbij een belangrijke bepalende factor. In zijn advies aan B&W over de uitgangspunten voor deze vorm van vervoer gaat de GCR hier met name op in. Ons advies treft u aan op de web-pagina adviezen.

Ombuigingen in het sociaal domein

Vanwege de financiële overschrijdingen op de gemeentebegroting heeft het college van B en W de afgelopen maanden een aantal ombuigingsvoorstellen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze ombuigingsvoorstellen hebben voor een deel betrekking op het sociaal domein. Het overleg hierover vindt plaats in de gemeenteraad. De Goudse Cliëntenraad heeft in zijn vergadering van 15 oktober jl. besloten  [gezien de belangen van de burgers waar de GCR voor staat], om een ongevraagd advies uit te brengen over de ombuigingsvoorstellen binnen het sociaal domein.

Details kunt u lezen op de webpagina Adviezen

Uitgebrachte adviezen

In september is een advies uitgebracht over scholieren in het voortgezet onderwijs die ouder zijn dan 18 jaar. Zij hebben geen recht meer op het Kindpakket van de gemeente en kunnen daardoor geen aanspraak meer maken op vergoeding van schoolkosten.
De GCR stuurde B&W van Gouda een brief over het meldpunt ‘vermoeden van zorgfraude’.  De GCR heeft zich geërgerd aan de tendentieuze toon in de berichtgeving over het meldpunt. Het zet de PGB-regeling en de mensen die daarvan gebruik maken in een negatief daglicht.

Details kunt u lezen op de webpagina Adviezen

Advies openbare toiletten

De gemeente Gouda baseert haar toilettenbeleid op informatie uit de ‘HogeNood app’ . De gegevens in deze app blijken echter niet te kloppen. De Goudse adviesraad voor mensen met een beperking (GAB) heeft in januari en februari 2020 de informatie in de ‘HogeNood app’ over rolstoeltoegankelijke toiletten gecontroleerd op bruikbaarheid en juistheid door middel van een quick scan. De uitslag van dit onderzoek laat zien dat de toegankelijkheidsinformatie over de toiletten voor een groot deel niet klopt. De conclusie van het onderzoek van de GAB is: Gouda heeft te weinig rolstoeltoegankelijke toiletten in winkelcentra en drukke voetgangersgebieden.
De GCR doet in dit advies de gemeente enkele suggesties om de beschikbaarheid, toegankelijkheid en de informatievoorziening over openbare toiletten te verbeteren. Het  advies is in te zien op de pagina adviezen op deze website.

Adviezen aan burgemeester en wethouders uitgebracht in maart en april 2020

In maart en april 2020 bracht de GCR drie adviezen uit aan burgemeester en wethouders van Gouda over de onderwerpen
maaltijdverzorging,
ontheffing verkeersregels voor mensen met een mobiliteitsbeperking,
contractverlenging Groene Hart Hopper.

De adviezen zijn in te zien op de pagina adviezen op deze website.

Collectieve Ziektekostenverzekering gemeente Gouda

De GCR heeft in november 2019 een advies uitgebracht over de
collectieve Ziektekostenverzekering van de gemeente Gouda. Deze
verzekering, ondergebracht bij VGZ, helpt een groot aantal mensen aan
een goede en betaalbare ziektekostenverzekering. In de loop der tijd
zijn de vergoedingen echter veranderd. Zo komen sommige behandelingen
bij VGZ niet (meer) voor vergoeding in aanmerking of worden maar
gedeeltelijk vergoed. De GCR heeft geconstateerd dat er voor sommige
verzekerden goedkopere verzekeringen voor handen zijn (deze vergoeden
sommige behandelingen wel volledig).

In het kader van de armoedebestrijding is, aldus de GCR, een
kostenverhoging van de collectieve VGZ-polis niet te rechtvaardigen.
In haar advies aan de gemeente geeft de GCR aan op welke wijze deze
extra kosten voor collectief verzekerden kunnen worden teruggebracht.

Het advies en de reactie van de gemeente op dit GCR-advies vindt u op de webpagina Adviezen.

Opnemen klantgesprekken sociale dienst

De GCR heeft in november 2019 een advies uitgebracht over het opnemen
van gesprekken met cliënten van de sociale dienst. Video opnamen van
gesprekken kunnen bijdragen aan de bevordering van de dienstverlening
van de gemeente Gouda aan cliënten van de sociale dienst. In de
gemeente Zoetermeer wordt geëxperimenteerd met deze methode.

Het advies en de reactie van de gemeente op dit GCR-advies vindt u op
de webpagina Adviezen.

Nieuwe voorzitter GCR en GASD

De heer Ton de Korte is de nieuwe voorzitter van de Goudse Cliëntenraad en de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD). Hij volgt mevrouw Huisman-Mak op die de afgelopen drie jaren beide raden heeft geleid. Burgemeester en Wethouders van Gouda hebben de heer De Korte met ingang van 15 april 2019 in deze functie benoemd.

De heer De Korte heeft in diverse werkkringen veel kennis opgedaan over de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Hij heeft onder andere sociale partners – vakbonden en werkgeversorganisaties in de zorg en bij de overheid- geadviseerd over zaken die het sociale domein betreffen.

De heer De Korte wil met de GCR en de GASD nauwlettend volgen of de burgers van Gouda die een beroep doen op ondersteuning door de gemeente een passend aanbod krijgen. Vragen die daarbij van belang zijn: ’Komt de samenwerking tussen mensen en organisaties op lokaal niveau voldoende tot stand?’ ‘Lukt het om goed samen te werken met omliggende regio’s?  ‘Zijn we in staat om vraagstukken op verschillende terreinen – wonen, werken, gezondheid, onderwijs, schulden – in samenhang efficiënt op te pakken?

Afscheid voorzitter

Na 3 ½ jaar als voorzitter van de Goudse adviesraad sociaal domein en de Goudse cliëntenraad nam Anke Huisman-Mak op 21 februari 2019 afscheid. In de afgelopen jaren wist zij beide raden op te bouwen tot twee stevige en waardevolle raden die het college van Gouda op tal van onderwerpen binnen (en deels ook op de rand van) het sociale domein advies hebben gegeven. Zij had een duidelijke visie op de functie van beide raden. Bij de adviesvorming betrokken de raden vaak veel partijen en organisaties uit de stad, wat bijdroeg aan een beter en breder gedragen beleid van de gemeente Gouda.