Werkwijze

De Goudse Cliëntenraad (GCR) is ingesteld om het College van Burgemeester & Wethouders van Gouda voorstellen te doen voor het beleid en de uitvoering van de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. De GCR kijkt vooral naar de uitvoering van de drie wetten en doet zo nodig voorstellen om de uitvoering ervan te verbeteren. De GCR onderhoudt daartoe nauw contact met cliëntenraden en cliëntenorganisaties. De GASD  doet voorstellen voor het beleid. De GASD en de GCR werken nauw samen bij het uitbrengen van adviezen aan de gemeente.

De wijze waarop GCR de werkzaamheden uitvoert is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.